خبر خوب ۲    


خبر خوب ۱    

خیلی ها می پرسند : چگونه مهماندار شویم ؟    

ﺷهریور، ﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسھﺎی ﻣهمانداری

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ازآن دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎنی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞھﺎی ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖﻣﯿﺰﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺧﺎرج از ﺣﻮﺻﻠﻪ آﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻐﻞھﺎیﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ افراد زﯾﺎدی ﻣﺠﺬوب آن ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺟﻮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎهھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺪه ای از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪ، وزن و ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮏﺷﮑﻞ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ…

خیلی ها می پرسند ؟ چگونه می توانیم آژانس خدمات مسافرتی تاسیس کنیم ؟    

به دو شکل پاسخ را یافته و در اختیار دوستان قرار می دهیم


آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفتر هاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي -


خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود :الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غير مستقيم‌به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي ، ذخيره جا ، با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعمل هاي سازمان .


ب ) انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هر گونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعملهاي وزارت .


الف ) هر شخص حقيقي و حقوقي ، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوايي مندرج در بند…

اولین جلسه آموزش روشهای تدریس در صنعت گردشگری    

قابل توجه همکارانم که تدریس مهارتهای دیپلم کار و دانش گردشگری را بر عهده دارند : صورت جلسه را در پیج بهار ارتباطات و سایت قرار میدهیم تا همکارانی که غایب بودند نیز با ما، همراه باشند.

اولین جلسه آموزش روشهای تدریس در صنعت گردشگری خاص دبیران شاغل در آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان
تاریخ برگزاری : 4/11/91 ساعت 3 بعدظهر

خلاصه ی مطالب عنوان شده